Ohne-Titel-XIII-Mexico-2002 [Андреас Гурски (Andreas Gursky)]

Ohne-Titel-XIII-Mexico-2002